TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı
Adı ve Merkezi

Madde 1.

Federasyonun Adı: ‘’SİBER GÜVENLİK FEDERASYONU’’dur. Federasyon’un kısaltılmış adı SGF’DİR.
Federasyonun Merkezi : İstanbul’dur. Federasyonun merkezini bir başka kente nakli Genel Kurulun üçte iki çoğunluğun kararıyla, adres değişikliği ise Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür.

Federasyonun Amacı

Madde 2.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması temel olmak üzere; siber güvenlik teknolojileri ile siber savunma teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaştırmak, siber tehlikelere karşı farkındalık oluşturmak, siber güvenlik teknolojilerindeki gelişmelerden de faydalanarak bu alanda, siber saldırılardan korunma için alınabilecek önlemler konusunda farkındalık yaratmak, bilişim ve siber güvenlik alanlarında çalışan kişi ve kurumlar arasında iş birliği sağlamak, kamu kurumları tarafından elde edilen bilginin korunmasında katkıda bulunmak, bilgi güvenliği ile ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile kişileri uyarmak ve bilgilendirmek, kamu yararına projeler geliştirmek, alınacak önlemlerde ve bilişim suçlarıyla mücadele edilmesine kurumlara destek ve yardımcı olmak, bu hizmeti sağlayanlarla özellikle kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzelkişiler arasında farkındalığın ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, yurt içi ve dışında etkinliklerde bulunmak.

Üye Dernekler

a.  Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
b.  Kamusal Siber Savunma Derneği
c.  Siber Güvenlik Cihazları Üreticileri Derneği
d.  Elektronik Harple Mücadele Derneği
e.  Sivas Siber Teşkilatı Derneği
f.  Siber Savunma Teknolojileri Derneği
g.  KDZ Ereğli Siber Güvenlik Teşkilatı Derneği
ğ.  Kırklareli Siber Güvenlik Derneği

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 1. Üye Derneklerin arasındaki koordinasyon ve işbirliğini arttırarak kamu ve özel sektörde bilişim güvenliği kültürünün oluşması amacıyla seminer, konferans, panel, kurs, eğitim ve sempozyum gibi organizasyonlar düzenlemek,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü elektronik, görsel, işitsel ya da basılı yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 3. Siber güvenlik konusunda kamu, kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek ve durum analizi yaparak raporlamak,
 4. Federasyonun amacıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
 5. Siber güvenlik anlamında kamu kurumlarına katkı katkı sağlayacağını tespit ettiği bilgi teknolojisi çözümlerini kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarla uygun ortam ve biçimlerde paylaşmak, gerek görülmesi halinde ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar yürütmek,
 6. Üyelerin Arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantı, balo, konser, sergi, spor, gezi, ve eğlence ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 7. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetiştirilmesini sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,
 9. Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmalar üzerine ayni hak tesis etmek,
 10. Siber güvenlik önlemleri alınmasında destek sağlamak amacıyla okul ve benzeri eğitim kurumları açmak,
 11. Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel sosyal dayanışmayı sağlamak,
 12. Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri temin etmek,
 13. Amacın gerçekleşmesi amacıyla gerektiğinde vakıf kurmak ve eğitim kurumu açmak,
 14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 15. Federasyon amacı ile ilgili hususlarda uluslararası alandaki faaliyetlere katılmak, yurt dışında federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
 16. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 17. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 18. Yapılan ya da yapılacak araştırmalara destek sağlamak, bu araştırmalarla ilgili olarak kamu, sivil ya da özel kurum ve kuruluşlarla, vakıf, dernek, federasyon, konfederasyon ya da sendikalarla bilgi alışverişinde bulunmak,
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşların ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak ūzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 20. Yurt içi ve dışında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler kurmak,
 21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde vakıf kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izinler alınarak izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 22. Federasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Madde 3. Uluslararası Faaliyet

Federasyon, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde ilgili makamlardan izin alarak bu temasları gerçekleştirir ve işbirliğinde bulunabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi Üyelik ve Koşulları
Üyelik Koşulları

Madde 4.

Federasyonun amacına benzer amaçlarla kurulmuş dernekler federasyona üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5.

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.
Çıkma ile : Hiç kimse Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Çıkarılma ile : Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, ilgili üye dernek, Federasyon yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Madde 6.

Federasyonda üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye dernek, Federasyon genel kuruluna delegeleri ile katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar. Üye bir derneği ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye dernek oy kullanamaz.

Federasyona katılan dernekleri Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın üçer delege ile temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kurullarını oluşturma amacıyla yapılmış olan son genel kurullarında kayıt her 50 üye için bir delege belirler. Ancak bir derneğin delege sayısı 25 ile sınırlıdır. Şubeleri olan dernekler, yukarıda belirtilen sayılara ilaveten Federasyon Genel Kurulunda şubeleri için de ayrıca birer delege ile temsil edilirler. Delegeler derneklerin genel kurullarında seçilirler. Federasyon Genel Kuruluna katılan tüm delegelerin masrafları kendi derneklerince karşılanır.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 7.

Ödenti Verme Borcu : Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler : Üye dernekler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve genel kurul kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve tüzükte belirlenen ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek, Federasyonun amaçlarına uygun davranmak ve amaçların gerçekleşmesini zorlaştırıcı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler, ilişik kesme tarihine kadarki her türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ifa ile yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar
Federasyon Organları

Madde 8.

Federasyonun Zorunlu Organları;
Genel kurul, Yönetim kurulu, Denetim kuruludur.

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9.

Genel kurul ilanda belirtilen mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurula katılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar kâtip seçilerek Kongre Divani oluşturulur. Toplantının yönetim Divan Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Kurucu dernek başkanları doğal delegedir.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içerisinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Federasyon organlarının seçilmesi,
 2. Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 12. Federasyonun fesih edilmesi,
 13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 14. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 15. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 16. Federasyon gerekli görülmesi halinde istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu ( 10 )on asil ve ( 7 ) yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe almak, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,
 6. Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekalet vermek,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yıl sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11.

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 12.

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Federasyonun Gelirleri

Madde 13. Madde Federasyonun Gelir Kaynakları

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidati: Üyelerden aylık olarak 10.00 TL, yıllık olarak 120.00.-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler.

Madde 14. Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncû maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) *”Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 15.

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 16.

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından ic denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Federasyonun Feshi ve Tasfiye

Madde 17.

Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye derneklerimize devredilir.

Bu Federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Konfederasyon Üyeliği

Madde 18.

Federasyon, amaçlan aynı olan en az3 (üç) adet Dernekler Federasyonu ile bir araya gelerek Konfederasyon kurabileceği gibi, aynı amaçlarla kurulmuş bir Konfederasyona üye olarak katılabilir.

Konfederasyona kurucu veya katılımcı üye olabilmek için genel kurul kararı şarttır. Keza, konfederasyon nezdinde federasyonu temsil edecek delegelerin seçim yetkisi de genel kurula aittir. Seçilecek delege sayısı konfederasyon tüzük hükümlerine göre belirlenir.

Uluslararası Kuruluş Üyeliği

Madde 19.

Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışı kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Bu konuya ilişkin genel kurul kararlarında delege sayısının salt çoğunluğu aranır. Bağlı bulunduğu uluslararası kuruluşların Genel Kurullarına katılacak delegeler Federasyon Genel Kurulunda seçilirler.

Defter ve Kayıtlar

Madde 20.

Federasyon, mevzuat doğrultusunda tutması gereken Üye Kayıt, Karar, İşletme Hesabı, Demirbaş Eşya, Alındı Belgesi Kayıt ve Evrak Kayıt defterleri tutar.

Hüküm Eksikliği

Madde 21.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1.

İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, federasyonu temsil edecek ve Federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yönetim kurulu Başkanı : Muhammet Taha Gergerlioğlu (Elektronik Harple Mücadele Der.)
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : İsmail Saygılı (Elektronik Harple Mücadele Der.)
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : İdris Öztepe (Siber Savunma Teknolojileri Der.)
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Nurullah Bilgen (Elektronik Harple Mücadele Der.)
 • Genel Sekreter : Mert Tan (Siber Savunma Teknolojileri Der.)
 • Sayman : Serkan Bilen (Siber Güvenlik Cihazları Üreticileri Der.)
 • Yönetim Kurulu Asil Üyesi : Onur Cem Gökmen (Siber Güvenlik Cihazları Üreticileri Der.)
 • Yönetim Kurulu Asil Üyesi : Vahap Eren (Siber Savunma Teknolojileri Der.)
 • Yönetim Kurulu Asil Üyesi : Mustafa Haluk Kuşçuoğlu (Siber Güvenlik Cihazları Üreticileri Der.)
 • Yönetim Kurulu Asil Üyesi : Halil Tokel (Elektronik Harple Mücadele Der.)

* İş bu Federasyon tüzüğü 21 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.