ÜYELİK KOŞULLARI

Üyelik Koşulları

Madde 4.

Federasyonun amacına benzer amaçlarla kurulmuş dernekler federasyona üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5.

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.
Çıkma ile : Hiç kimse Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Çıkarılma ile : Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

  1. Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  6. Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, ilgili üye dernek, Federasyon yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları

Madde 6.

Federasyonda üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye dernek, Federasyon genel kuruluna delegeleri ile katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar. Üye bir derneği ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye dernek oy kullanamaz.

Federasyona katılan dernekleri Federasyon Genel Kurulunda temsil edecek delege sayıları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Üye dernekler, üye sayılarına bakılmaksızın üçer delege ile temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her üye dernek, kurullarını oluşturma amacıyla yapılmış olan son genel kurullarında kayıt her 50 üye için bir delege belirler. Ancak bir derneğin delege sayısı 25 ile sınırlıdır. Şubeleri olan dernekler, yukarıda belirtilen sayılara ilaveten Federasyon Genel Kurulunda şubeleri için de ayrıca birer delege ile temsil edilirler. Delegeler derneklerin genel kurullarında seçilirler. Federasyon Genel Kuruluna katılan tüm delegelerin masrafları kendi derneklerince karşılanır.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 7.

Ödenti Verme Borcu : Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler : Üye dernekler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve genel kurul kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve tüzükte belirlenen ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek, Federasyonun amaçlarına uygun davranmak ve amaçların gerçekleşmesini zorlaştırıcı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler, ilişik kesme tarihine kadarki her türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ifa ile yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklerin borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.